Harmónia Centrum
Eljön hozzánk az egészségéért?
Mi fáj? Mi a panasza?
Hatékony gyógymód kereső...

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Mozgásszervi járóbeteg lökéshullám kezelés, gyógytorna és egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás ellátására, valamint a www.harmonia-centrum.hu domainen elérhető weboldal (továbbiakban "Weboldal") üzemeltetésére, melyet az Általános Szerződéses Feltétel (továbbiakban ÁSZF-ben) a továbbiakban összefoglaló néven Szolgáltatásnak nevez.

I. Általános szabályok

Jelen ÁSZF vonatkozik minden, a Szolgáltatást igénybevevő természetes és/vagy jogi személyre, amennyiben nem kötnek külön írásos megállapodást. Amennyiben külön írásos megállapodás történik az eltérő feltételek esetén az egyedi megállapodás feltételei az érvényesek.

II. Fogalom meghatározások

A Szolgáltató:

 • A Szolgáltató megnevezése: ZEBA-MED KERESKEDELMI Kft.
 • Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 22.
 • Adószám: 13659532-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-908573

A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A Páciens:

A Szolgáltatás során a Szolgáltatásban foglalt tevékenységekkel érintett természetes személy. 

A Megrendelő:

A Szolgáltató Szolgáltatását megrendelő és a Pácienset/Pácienseket érintő Szolgáltatás részbeni, vagy teljes befejezését követően a Szolgáltatási Díjat kiegyenlítő természetes és/vagy jogi személy. Amennyiben a Páciens kiskorú, akkor az egészségügyi dokumentációban megjelölt nagykorú hozzátartozója.

 • A Páciens és a Megrendelő lehet ugyan az a természetes személy.
 • A Páciensek és/vagy Megrendelők továbbiakban Érintettek.
 • A Szolgáltató és Megrendelő továbbiakban együttesen Felek, külön Fél.
 • A Szolgáltató és a Páciens továbbiakban együttesen Együttműködők.

III. A Felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

1) A Felek az Érintettek által választott Szolgáltatási tevékenységek, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az egyedi írásbeli ajánlat, írásbeli kezelési terv, egészségügyi dokumentáció, vagy egyedi szolgáltatási szerződés szerinti tartalommal határozzák meg.

Amennyiben írásban máshogy nem rendelkeznek, úgy a Felek az ÁSZF alapján kialakított szerződést (továbbiakban Szerződés) kötnek, mely határozott időre szól. Az időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor.

Az írásbeli ajánlat, kezelési terv, egészségügyi dokumentáció, vagy egyedi szolgáltatási szerződés a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ezek a dokumentációk bármelyikének vagy összességének Megrendelő általi jóváhagyását jelenti, amelytől a Szolgáltató jogosult, szakmai indokok alapján önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. Mindezek függvényében a felek közös megegyezésével módosított dokumentációk alapján kalkulált árajánlat is módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

2) Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező szakorvosok, gyógytornászok és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a vállalt Szolgáltatás(ok)-at, biztosítja az ehhez szükséges technikai eszközöket és egyéb anyagokat a kezelést ellátó orvos és a Megrendelő vagy Páciens által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

3) A kezelés megkezdésével a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt Szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a természetgyógyászati ellátáshoz, masszázshoz, orvosi beavatkozásokhoz, a Weboldal üzemeltetéséhez, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában illetve tartalommal a Megrendelő részére, melyet azonban saját döntése alapján jogosult változatlan áron, vagy kiegészített díjjal továbbértékesíteni a Megrendelő felé. Az alvállalkozók listáját az ÁSZF I-es számú melléklete tartalmazza. Az Érintettek a Szolgáltatás igénybevételével, adott alvállalkozó elleni konkrét írásos tiltakozás hiányában, elfogadják a listán szereplő alvállalkozók mindegyikét és felhatalmazzák őket, hogy a Szolgáltatás teljesítése érdekében közreműködjenek.

IV. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

4) A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, a Megrendelőket a rendelőben nyomtatott formában tájékoztatja, mely az ÁSZF II-es számú melléklete. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatások díjáért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó díjszabásának függvénye, melyről az Érintetteket legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.

5) Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelési tervben vagy az egészségügyi dokumentációban, vagy a számlán a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre.

6) A kezelési terv, ajánlat szerinti díj- és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség egyoldalú változtatására. Ettől függetlenül a kezelési tervben, ajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

7) A Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor a számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja, mely a határozott idejű Szerződés végét is jelenti. Szolgáltató jogosult a számlát, annak mellékletét postai úton megküldeni a Megrendelő részére. A Szerződés megszűnése nem jelenti a fizetési, jótállási, garanciális, titoktartási kötelezettségvállalások, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogok megszűnését.

8) Hivatalos panaszkezelési eljárásunk szerint 30 napon belül adunk választ és megoldást reklamációjára. Felhívjuk szíves vendégeink figyelmét, hogy a fizioterápiás gyógymódok, mint gyógytorna, gyógymasszázs, lökéshullám terápia; hosszú távon fejtik ki jótékony hatásukat. A félbehagyott kezeléssorozat eredménytelenségéért nem tudunk felelősséget vállalni. Nem tudjuk garantálni az azonnal tapasztalt jobbulást,  se az átmeneti állapotromlás elkerülését, amely ezen kezeléseknek nem természetes velejárója. Az otthoni feladatok és életmódtanácsok betartása része a kezelésnek. Ezek elhagyása veszélyezteti a sikeres gyógyulást.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

9) Az előző pontok szerint kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, kártya stb.) és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.

10) Bérlet vásárlási feltételek. Bérletkedvezmény igénybevétele esetén a bérletvásárlási szabályok az alábbiak: Bérlet vásárlási szerződés megkötése után a bérlet nem felbontható, és a fel nem használt alkalmak ára vissza nem kérhető. Ha nem tud eljönni az előre megbeszélt időpontban, legalább 2 munkanappal előbb mondja le a foglalást vagy kezelést. Az ezen belül történő lemondást nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben az előjegyzést nem mondja le, vagy olyan mértékű késéssel érkezik, hogy a kezelést nem tudjuk elvégezni, kénytelenek vagyunk azt teljesítettnek tekinteni, mintha megjelent volna. A bérletalkalmak felhasználhatósága időkerethez kötött, 60 napon túl nem felhasználható.

VI. ADATVÉDELEM, TITOKRATÁS, TÁJÉKOZTATÁS:

11) A Szolgáltató az Érintettek adatait orvosi titoktartás szakmai szabályai, valamint az Európai Unió GDPR rendelete alapján és a hatályos magyar jogszabályok szerint kezeli.

12) Az Érintettek részletesen tájékozódhat adatkezeléshez kapcsolódó jogairól az Adatkezelési Tájékoztató alapján, mely az ÁSZF III-as számú melléklete, valamint a Szolgáltató alkalmazottaitól is kérhet szóbeli tájékoztatást.

13) Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatás teljesítése céljából együttműködési kötelezettsége van a Szolgáltató felé, így az anamnézis felvétele során kötelező minden olyan információt a Szolgáltató számára biztosítani, mely hatással lehet a Szolgáltatás sikerére és, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles. Amennyiben az Érintett tájékoztatása hiányos, vagy elmarad, úgy a Szolgáltató nem vállal jótállást és garanciát a Szolgáltatás sikerességére.  

14) A Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti az ÁSZF-et és mellékleteit.

15) Szolgáltató az általa okozott károkért a polgári jog rá vonatkozó általános szabályai szerint köteles helytállni.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

16) Szolgáltató és az Érintettek úgy nyilatkoznak, hogy a Szolgáltatás igénybevétele, a kezelés megkezdése, ráutaló magatartás alapján szerződéskötésnek minősül, az ÁSZF feltételei alapján. Cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy kezelése esetén, a Megrendelő a kezelt személy törvényes képviselője, melynek írásos beleegyező nyilatkozata szükséges.

17) A szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége a beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére terjed ki.

18) Nem terjed ki a Szolgáltató helytállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a helytállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre.
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait.
 • a Páciens olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Páciens életmódja, rossz szokása vagy betegsége okoz.
 • a Páciens az előírt kontrollvizsgálaton nem jelenik meg.
 • a Páciens panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény.
 • a Páciens a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.
 • A Páciens számottevő súlyváltozása esetén
 • Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén.
 • A Szolgáltató a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe kezelt területre ható szolgáltatást.
 • ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg. 
 • A Szolgáltató helytállása más egészségügyi szolgáltatónál igénybevett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésre nem terjed ki.
 • A Szolgáltató jogosult a kezelési tervet, egyedi szolgáltatási szerződést, ajánlatot módosítani, amennyiben az Érintettek hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy a terv módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles az Érintettet a módosításról tájékoztatni.
 • A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni az Érintettek elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

19) Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

ZEBA MED KERESKEDELMI Kft.
Zentai Ágnes
ügyvezető igazgató